นิเทศติดตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังเกตการณ์สอน

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

ดำเนินการ ติดตามนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ทดลองสอน) สังเกตการณ์สอน ของ ครูภิญโญ  ไชยภา

เพื่อนำประสบการณ์จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนไปปรับใช้

ติดต่อเรา