นิเทศติดตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ทดลองสอน)

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

นิเทศติดตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

นายกิจจา  นนทบุตร  ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชนภัฏราชนครินทร์

ติดต่อ สพป.สก.1