การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยจังหวัดสระแก้ว แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพืื้้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามเอกสารที่แนบ  04153 .34

ติดต่อ สพป.สก.1