แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบลทั้ง 25 โรงเรียนที่จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน เพิ่มเติมในส่วนของรหัสงประมาณ และรหัสแหล่งเงิน
ดังนี้ -รหัสงบประมาณ 2000404746000000
-รหัสแหล่งเงิน 5711230

ติดต่อ สพป.สก.1