ประเมินและคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดกลาง / มัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ประเมินและคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดกลาง / มัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ นางละเอียด ทาวี กรรมการ นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล กรรมการ และนางสาวลออ แก้วศรี กรรมการและเลขานุการ ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

ติดต่อเรา