เปิดเรียน รูปแบบ On site และตรวจคัดกรอง ATK

วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านท่าตาสี เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที่ 2/2564

วันแรก ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยเคร่งครัด

ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี ทีมงาน อสม.ที่จัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลคัดกรองร่วมกับคณะครู

และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ

ตามที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินการได้ตามปกติ

ติดต่อ สพป.สก.1