รับความรู้และแนะนำวิธีการตรวจ ATK จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี

วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564  นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  มอบหมายให้

นางสาวอุทัยรัตน์  เสาทองหลาง  และนางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์  ตำแหน่งครู

เข้ารับความรู้และวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019  (COVID-19) ด้วยวิธีการตรวจ ATK

จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี

ติดต่อเรา