ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี โดยมีนายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว กรรมการและเลขานุการ และนางนิธิวดี ป่าหวาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

ติดต่อเรา