ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564  ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

     เพื่อมอบหมายหน้าที่ จัดเตรียมแผนการเรียนการสอน / จัดทำมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)  โดยยึดตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 3046/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564  เรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 53 อย่างเคร่งครัด  ในช่วงเปิดเทอม  จัดทำประกาศเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนการสอน รูปแบบ ON-LINE , ON DEMAND และ ON-HAND  และเตรียมความพร้อมในการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ทุกชั้น และให้คำปรึกษาครูในการจัดทำ บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

 

ติดต่อเรา