ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  นางสาวลัดดา  พงษ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
ได้ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564  โดยได้หาแนวทางปฏิบัติเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเปิดภาคเรียน

ติดต่อเรา