ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK

วันพฤหัสบดีที่  11  พฤศจิกายน  2564

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ติดต่อเรา