การใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ด้วยกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และให้โรงเรียนได้นำเอกสารไปใช้ และจะมีการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบab2 001

ติดต่อ สพป.สก.1