การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี โดยมี นายบุญสม ทองทา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ติดต่อเรา