ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์พักคอยตำบลสระขวัญ

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13:00 น. มอบหมายให้นางเรืองอุไร  เสือดี ได้เข้าร่วมประชุมแทนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์พักคอย ตำบลสระขวัญ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา