นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ ๑ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ติดต่อเรา