รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณสมบัติของเด็กไทย

โรงเรียนบ้านคลองหมีเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วและหน่วยงานราชการต่างๆในโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 

ติดต่อเรา