รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางเรืองอุไร เสือดี ครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้รับมอบเกียรติบัตร “ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการค้นหาคนดีตามรอยพ่อรัชกาลที่ 9 ปีที่ 4” จากนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา