ประชุมทำความเข้าใจการประเมิน SK1CAI

              วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
     ได้ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการพัฒนา
      คุณภาพการศึกษา “SK1CAI” สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ติดต่อเรา