โรงเรียนบ้านโคกน้อย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ”เกษตรกรรมสู่อาชีพสุจริต ชีวิตพอเพียง”

โรงเรียนบ้านโคกน้อยรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ”เกษตรกรรมสู่อาชีพสุจริต ชีวิตพอเพียง”
♦️ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ระดับประเทศ
♦️ผู้เสนอผลงาน นายกฤติน คงเสนา นางสาวมินิดาโคตะศรี
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ติดต่อเรา