การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)

ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเลื่อขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 956 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557 และจัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ

ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557

หนังสือแจ้ง

โควตาแจ้งโรงเรียน

ติดต่อเรา