การให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองนางาม และ โรงเรียนบ้านท่าผักชี

 

ติดต่อเรา