การให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุเทพ ไผ่ล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนิตยา แสนใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกิโลสาม โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง

 

ติดต่อ สพป.สก.1