ประชุมผู้ปกครอง/มอบทุนเสมอภาค/รับเงินค่าอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  และคณะครู

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564   

1. ชี้แจงและทำความเข้าใจในการมอบเงินในกรณีต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ
2. การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-2019  โดยวิธีการดำเนินการใช้แบบทดสอบออนไลน์ และเก็บคะแนน ของนักเรียนจากใบงาน  การส่งงาน  และการทำข้อสอบที่โรงเรียนเป็นรายบุคคลกรณีนักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์
3. โรงเรียนได้จัดการเตรียมความพร้อมวัดและประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำปี 2564
4. การใช้อาคารอนุบาลเป็นศูนย์พักคอย โดยใช้ สถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นสถานที่พักคอยของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 และปิดศูนย์พักคอยในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังในได้ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อแล้ว
5. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของคณะครู  ภาคเรียนที่ 2/2564  มี 2 กรณี คือ
1) เปิดเรียนแบบ  ON-SITE     (จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน)
2) การจัดการเรียนการสอนแบบ ON-LINE การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ ON-HAND ทำใบงานที่บ้าน
6. มอบทุนเสมอภาค/การแจกเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
7. แจ้งให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่มีอายุ  12 ปี ฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด-19 โดยทางโรงเรียนไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีนักเรียนเกิดอาการแพ้วัคซีน และขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารและอนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ
8. แจ้งปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564   ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  และเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ในวัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
9.  ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนติดตามการอ่าน-เขียน และการท่องสูตรคูณ การบ้านในช่วงปิดเทอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
10. ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่กำกับ  ติดตาม ดูแล การทำงาน การเรียนการสอน ในรูปแบบ  ON-LINEการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ ON-HAND ทำใบงานที่บ้าน  ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

 

ติดต่อ สพป.สก.1