รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่ 5) รับอาหารเสริมนม และรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่  14  ตุลาคม  2564

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่นัดผู้ปกครอง นักเรียน  รับเงินค่าอาหารกลางวัน (งวดที่ 5)

 รับอาหารเสริมนม และรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 

ติดต่อ สพป.สก.1