กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. มอบทุนให้นักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้มอบทุนการศึกษาของ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)” ให้นักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดย สุนารี แช่มรัมย์

ติดต่อเรา