ประชุมครู รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  และ คณะครู

ประชุมครู

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

เพื่อชี้แจ้งและมอบหมายให้คณะครู ดำเนินงาน ดังนี้

  1.  จัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน  PA  ตำแหน่งครู   (กำหนดส่งสิ้นสุด วันที่ 30 ตุลาคม 2564)
  2. แจ้งให้มีการตรวจสอบงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปี   และการรายงานควบคุมภายในและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  3. มอบหมายให้ครูดำเนินการศึกษาและดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ปีงบประมาณ 2564
  4. จัดเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอน ในช่วงการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 ในกรณี ไม่สามารถเปิดเรียน on-site เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
  5. ดำเนินการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (บางรายวิชาไม่สามารถวัดประเมินผลได้หรือจัดการเรียนการสอนไม่ได้ ให้ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการในภาคเรียนที่ 2 / 2564)
  6. จัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564
  7. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
  8. กำหนดวันการวันปิด-เปิด เทอม ภาคเรียนที่ 1/2564  ปิดเทอมวันที่ 9-27 ตุลาคม และคณะครูต้องมาปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 เปิดเทอม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
  9. แจ้งกำหนดการ  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1