ผลการประกวดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

ผลการประกวดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
♦️เหรียญทอง โครงงานปณิธานความดี ทำดีที่ใจเรา
♦️เหรียญทอง แนะแนวอาชีพ
♦️เหรียญทองยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน
ขอแสดงความยินดี🌸🌿และขอบคุณทุกท่านในผลงานที่ภาคภูมิใจ💜
ติดต่อ สพป.สก.1