ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กหญิงอาภัสรา สุรางค์แสงบุญมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว บ้านถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมทรัพย์สิน ได้รับความเดือดร้อนและขาดสิ่งของอุปโภคบริโภค
สามารถบริจาคได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์ 0-3742-5468 ต่อ 40 , 085-282-9995 หรือสามารถบริจาคโดยตรงที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โทร 085-283-4356 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและครอบครัว

 

ติดต่อ สพป.สก.1