นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย และนายเอกภณ ประสารดี เข้าร่วมอบรมโครงการ อพ.สธ.

นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย และนายเอกภณ ประสารดี เข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ผ่านระบบ zoom meeting

ติดต่อ สพป.สก.1