ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะโรงเรียนบ้านโคกน้อย ร่วมประเมินวิทยฐานะ นางสาวสุปราณี อินทโฉม

22 กันยายน 2564
♦️ผู้บริหาร คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะโรงเรียนบ้านโคกน้อย ร่วมประเมินวิทยฐานะ นางสาวสุปราณี อินทโฉม ครู อันดับ ค.ศ 2 วิทยฐานะชำนาญการ เป็นครู อันดับ ค.ศ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พร้อมให้คณะครูเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานต่อไป
♦️ขอบคุณท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง
ติดต่อ สพป.สก.1