โครงการประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2584 ลงวันที่ 19 ก.ค.57

เรื่องแจ้งการประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน และโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)  สพป.สระแก้ว เขต 1 จะออก

ประเมินการประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 28 ก.ค.57 ดังนี้

เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านหินกอง  เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน   เวลา 15.00 น. โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ให้โรงเรียนเตรียมนักเรียน สถานที่การประกวด และแบบ ชนทพ.01 รายชื่อนักเรียน

ให้พร้อม   หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ    ศน.วีรศักดิ์  081-864-7350

ติดต่อเรา