การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และสื่อ นวัตกรรม โรงเรียนบ้านโคกน้อย ส่งเข้าประกวดรอบBest of the best

21 กันยายน 2564
♦️การประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และสื่อ นวัตกรรม
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ส่งเข้าประกวดรอบBest of the best
🌸กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
🌸กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
🌸กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
💜ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านทั้งเบื้องหน้า และเบื้อหลังนักเรียนทุกคนที่ร่วมสร้างสรรค์
พลังแห่งความร่วมมือย่อมเกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม💜
ติดต่อ สพป.สก.1