นางสาวสุปราณี อินทโฉม ครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้ารับตรา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563 – 2567

16 กันยายน 2564
♦️นางสาวสุปราณี อินทโฉม ครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้ารับตรา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2563 – 2567
♦️จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ติดต่อ สพป.สก.1