โรงเรียนบ้านโคกน้อย ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ”เกษตรกรรมสู่อาชีพสุจริต ชีวิตพอเพียง”

15 กันยายน 2564
♦️โรงเรียนบ้านโคกน้อย ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ”เกษตรกรรมสู่อาชีพสุจริต ชีวิตพอเพียง” ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ”ผ่านระบบ Meet จากคณะกรรมการจาก สพฐ. ในระดับประเทศ
♦️ผู้นำเสนอ นายกฤติน คงเสนา นางสาวมินิดา โคตะศรี

ติดต่อเรา