การประชุมปฎิบัติการจัดการความรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกระบวนการวิจัยฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ โรงเรียนบ้านซับถาวร

ด้วย สพฐ.กำหนดจัดการประชุมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย..

โรงเรียนในโรงการวัฒนธรรมวิจัยภาคกลางภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 26 – 27 ก.ค.57 ณ โรงแรม

รอเแยลเบญจา โฮเตล สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ  ให้โรงเรียนบ้านวังใหม่และโรงเรียนบ้านซับถาวร

ส่งครูเข้าร่วมการประชุมโรงเรียนละ 2 คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดต่อเรา