กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยญชาญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดแนบท้าย11

ติดต่อ สพป.สก.1