โควิด 19 เยียวยา 2,000 บาท

    วันอังคารที่  7  กันยายน  2564

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่  มอบเงินตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ติดต่อ สพป.สก.1