โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง นำโดยนางปราณี บรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูประจำชั้นช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเห็ดและแคคตัส เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อ สพป.สก.1