อบรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมอบรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1