การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง วิทยากร นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง โดยผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ ZOOM ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ในสังกัด จำนวน 145 โรงเรียน ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1