ศูนย์พักคอย

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ผู้นำชุมชน
 เปิดอาคารอนุบาลเป็นศูนย์พักคอย  เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา