แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายวังทอง

แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายวังทอง จัดทำเสนอโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อขอรับการสนับสนุนไปยังเทศบาลตำบลวังทอง โดยมีงบประมาณโรงเรียนละ 5000 บาท ส่งภายในวันศุกร์ที่ 25 กรฎาคม 2557 (หมายเหตุ ให้มีเงินงบประมาณของโรงเรียนส่วนหนึ่งด้วย)

ติดต่อ สพป.สก.1