ประชุมลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมชี้แจงภาระงานของลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา