ประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

 📣ในหัวข้อคำขวัญ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี

สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”📣

🥰กิจกรรมในโครงการมีดังนี้🥰

วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย 1. การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 3. การแข่งการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. การประกวดโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 6. การแข่งขันการตอบคำถามองค์ความรู้เรื่องข้าว

📌ติดต่อสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์ โทร : 089-958-4377📌

📌Email : [email protected]

📣รับชมกิจกรรมผ่านทาง Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/scisosakaeo และ Facebook มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว : https://www.facebook.com/sakaeo.buu

ติดต่อ สพป.สก.1