ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ซึ่งเป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้งนี้โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรเะถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ติดต่อ สพป.สก.1