ขอเชิญครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือโรงเรียนมอบหมายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ หรือผู้แทนของโรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดังนี้

๑. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนละ ๒ คน

๒. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา    โรงเรียนละ ๑ คน

ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุม ทาง mail:  [email protected]  ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

IMG_0002

ติดต่อ สพป.สก.1