ขอเอกสารล้างหนี้เงินยืมเพิ่มเติม

ตามที่โรงเรียนส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืม ของโครงการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบท้าย เอกสารล้างหนี้ยังไม่ครบจึงขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หากมีสงสัยติดต่อที่หมายเลข 085-2827779    7

ติดต่อ สพป.สก.1