ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านเนินสะอาด เข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา เพื่อชี้แจง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบ Zoom

ติดต่อ สพป.สก.1