ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ประจำปีงบประมาณ2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)ประจำปีงบประมาณ2564 พร้อมด้วย นางประภ้สสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และ คณะศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา