แก้ไขหนังสือ เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ฯ

เนื่องจากเกิดความขัดข้องทางระบบส่งหนังสือ จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบ
เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หนังสือที่ ศธ 04153/ว1864 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

หนังสือนำส่ง
scanว1864 (1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2

scanว1864(2)
scanว1864 (3)

ติดต่อเรา